Vysluhovanie sviatosti zmierenia

Conffesion Covid-19

 
(Aktualizované 31.5. a 21.6.) Praktické informácie o každodennom spovedaní v čase pandémie po veľkonočných sviatkoch (vysluhovanie sviatostí od 14. apríla 22. júna) na základe inštrukcie otca arcibiskupa a usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky.

Individuálne vyslúženie sviatosti zmierenia a podanie Sv. prijímania sa riadi nasledovnými pravidlami:

Vo výnimočných prípadoch (mimoriadnych, neodkladných) odporúčame požiadať o individuálnu spoveď, ktorú je možné vykonať len:

 1. ak spovedajúca osoba bude zdravá a bez nariadených karanténnych opatrení;
 2. pri dodržaní dohodnutého termínu sv. spovede;
 3. na vhodnom mieste, pri zabezpečení vhodných podmienok sv. spovede a dodržaní protiepidemických opatrení;
 4. po vyslúžení sviatosti zmierenia je možné podať sv. prijímanie.

1. zdravotný stav spovedajúcej sa osoby a spovedníka

Podmienkou pre umožnenie individuálnej spovede je dobrý zdravotný stav spovedajúcej osoby. Informácie o spovedajúcej osobe je potrebné získať telefonicky alebo budú poskytnuté e-mailom. Osoba žiadajúca o individuálnu spoveď musí poskytnúť pravdivé informácie o tom, či:

 • má príznaky respiračnej infekcie (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie);
 • bola v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 (v období kratšom ako 14 dní);
 • jej bola nariadená samoizolácia jej všeobecným lekárom a ešte pretrváva;
 • jej bola nariadená karanténa jej všeobecným lekárom a ešte pretrváva;
 • je liečená pre COVID-19 v domácnosti;
 • v prípade predchádzajúceho ochorenia na COVID-19 je už vyliečená a má negatívny laboratórny výsledok.

2. Termín individuálneho vyslúženia sviatosti zmierenia

Termín bude vopred osobne (pred/po sv. omši), telefonicky (0911 263 667) alebo e-mailom (notredame @ ba.ecclesia.sk) dohodnutý na konkrétny čas a len pre jednu osobu. Nie je možné, aby na jeden termín sa dostavilo viac osôb.
Termíny pre krátke spovede sa prideľujú v primeraných intervalov v týchto časoch - aktualizované 31.5 - vzhľadom na zmenené časy slávenia sv. omší počas pracovných dní sú od 1.6. zmenené aj časy spovedania:

 • pondelok-piatok, keď je sv. omša o 16.30 – od 17.30 do 18.00 od 16.00 do 17.00
 • sobota a dni, keď je sv. omša o 9.30 – od 11.00 do 12.00
 • nedeľa a dni, keď je sv. omša o 10.30 – od 11.30 do 12.00

3. Vysluhovanie sviatosti zmierenia v kostole s nasledovnými podmienkami:

 • penitent (veriaci, ktorý prichádza na spoveď) sa musí bezpodmienečne riadiť organizačnými a hygienickými pokynmi kostolnej služby;

Na prístupnom a označenom mieste v kostole sa pre prípad potreby nachádza:

 • alkoholový dezinfekčný prostriedok;
 • jednorazové vreckovky;
 • vhodný bezdotykový odpadkový kôš (vložené nie jedno ale dve igelitové vrecká) na likvidáciu použitých vreckoviek.

Spovedajúca sa osoba:

 • pri pohybe a účasti na sv. spovedi používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (rúško) a na rukách má rukavice;
 • pre osobnú potrebu by mala mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek);
 • dodržuje osobnú a respiračnú hygienu - správny postup pri kašľaní, smrkaní a kýchaní s použitím jednorazových vreckoviek po zložení rúška a otočení sa chrbtom k osobám v jeho okolí. V nevyhnutnom prípade, ak nemá urýchlene k dispozícii vreckovku, nekýcha/nekašle do dlane, ale do rukáva v oblasti lakťovej jamky;
 • dodržuje dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od inej osoby, napr. asistenta kňaza.
 • pri sv. spovedi dodržuje odstup od spovedníka 2 metre (v prípade potreby - nedoslýchavosť i kratšiu vzdialenosť), nie je priamo tvárou, ale bokom otočená k spovedníkovi;
 • dodržuje organizačné opatrenia v priestoroch pred vstupom a po vstupe na vymedzené miesto pre sv. spoveď;
 • rešpektuje usmernenia v priestoroch určených pre sv. spoveď.

Spovedník:

...

4. Podanie Sv. prijímania po spovedi

Osoba pristupujúca k sv. prijímaniu:

 • používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (rúško) a na rukách má rukavice;
 • veriaci si na veľmi krátku chvíľu zloží rúško a rukavice, dostane hostiu do rúk a vloží si ju do úst. Potom si prekryje ústa a nos rúškom a natiahne rukavice;
 • pre osobnú potrebu by mal mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek);
 • dodržuje osobnú a respiračnú hygienu (správny postup);
 • dodržuje dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od ostatných osôb.

Kňaz:

 • používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (jednorazové rúško), chráni si oči (okuliare). Ideálne by bolo na tvár použiť ochranný štít;
 • pri sv. prijímaní dodržuje maximálny možný odstup od prijímajúcej osoby tak, aby mohol bez problémov vložiť hostiu do rúk prijímajúceho.

Ako správne prijímať Sväté prijímanie do rúk počas mimoriadneho stavu pandémie je možné pozrieť na inštruktážnom videu TV Lux;

 


 
Praktické informácie o každodennom spovedaní do 8. apríla (vysluhovaní sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami) na základe inštrukcie otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v čase mimoriadneho stavu v Slovenskej republike.

Plné znenie inštrukcie otca arcibiskupa je uvedené na arcidiecéznej webovej stránke Inštrukcia k vysluhovaniu sviatosti zmierenia i v prílohe. Inštrukcia je doplnená i o Inštrukciu k miestu vysluhovania sviatosti zmierenia.

V kontexte štvrtého cirkevného prikázania (Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Oltárnu Sviatosť) je zvykom spojiť slávenie nášho najväčšieho kresťanského sviatku, ktorým je Veľká noc, s vysluhovaním sviatosti zmierenia a Sviatosti oltárnej.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a vystihujúc ducha tohto štvrtého cirkevného prikázania môže sa z oprávneného dôvodu toto vysluhovanie konať aj v priebehu roka v inom čase. Dobrú svätú spoveď si teda môžeme vykonať nielen v pôstnom období, ale aj vo veľkonočnom období a kvôli oprávnenému dôvodu nebezpečenstva epidémie aj v priebehu roka v inom čase.

Ponúkame dve možnosti vyslúženia sviatosti zmierenia:

 • individuálne vysluhovanie v domácnostiach starým a chorým (okrem tých, ktorí sú v karanténe, resp. izolácii s podozrením na COVID-19).
 • vysluhovanie sviatosti zmierenia v kostole s prísnymi epidemiologickými podmienkami.

Individuálne vyslúženie sviatosti pokánia (spoveď) a/alebo sviatosti pomazania chorých je možné dohodnúť emailom na emailovej adrese notredame @ ba.ecclesia.sk, alebo prostredníctvom rehoľných sestier (0911 263 667).

Individuálne vyslúženie sviatosti zmierenia je určené starým a chorým –  samozrejme okrem tých, ktorí sú v karanténe, resp. izolácii s podozrením na COVID-19. V prípade potreby vyslúženia sviatostí v nebezpečenstve smrti pre chorých/izolovaných v súvislosti s koronavírusom by sa tak muselo udiať v špeciálnom biologickom režime v spolupráci so zdravotníckym personálom.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia v kostole s nasledovnými podmienkami:

 • penitenti (veriaci, ktorí prichádzajú na spoveď) sa musia bezpodmienečne riadiť organizačnými a hygienickými pokynmi kostolnej služby;
 • všetci, t.j. spovedník, kostolná služba i penitenti musia mať na tvári rúško, ktoré zakrýva nos a ústa;
 • kostolná služba dohliada na to, aby každý penitent čakajúci na svätú spoveď mal na tvári (na nose i ústach) rúško a aby rozostupy medzi čakajúcimi penitentami boli minimálne 2 metre. V prípade priaznivého počasia nech penitenti v určených rozostupoch čakajú vonku a do kostola nech vstúpia vo chvíli, keď prídu na rad, na čo ich upozorní služba v kostole.

Termíny vysluhovania sviatosti zmierenia v kostole:

 • 23.3.-27.3. (Po-Pia) – od 16.00 do 17.00;
 • 28.3.-29.3. (So-Ne) – od 11.00 do 12.00;
 • 30.3.-3.4.  (Po-Pia) – od 16.00 do 17.00;
 • 4.4.-5.4. (So-Ne) – od 11.00 do 12.00;
 • 6.4.-8.4.  (Po-Str) – od 16.00 do 17.00.

Uvedené termíny platia, pokiaľ sa nezmení epidemiologický stav a s tým súvisiace nariadenia štátnych orgánov ohľadom karantény a mimoriadneho stavu v spoločnosti.

Rozdávanie svätého prijímania v termínoch vysluhovania sviatosti zmerenia:

 • veriaci čakajú na prijatie Eucharistie s rúškom na tvári v primeraných odstupoch (2 metre);
 • vždy po piatich spovediach, spovedník vykoná obrad sv. prijímania. V tomto čase sa zároveň prevetrá spovedná miestnosť;
 • veriaci pristupujú k svätému prijímaniu v dostatočných rozstupoch (2 metre);
 • každý prijímajúci si pred prijatím Eucharistie rúško z tváre uvoľní, aby si mohol vložiť Eucharistiu do úst a následne si rúško vráti na ústa a nos a odíde.

__________
Foto: Pixabay.com, úprava PŠ