On-line médiá

TV Lux   Rádio Lumen   Kázne a príhovory
 

Aktuálne oznamy

 
Liturgický kalendár

Ne 3.12./10:30   Prvá Adventná nedeľa
[liturgické čítania]
Po 4.12./6:45   Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
St 6.12./16:30   Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
Št 7.12./16:30   Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Pi 8.12./16:30   Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
[liturgické čítania]
So 9.12./10:30   Sv. Petra Fouriéra, kňaza, slávnosť
Ne 10.12./10:30   Druhá Adventná nedeľa
[liturgické čítania]


Ako správne prijímať Sväté prijímanie do rúk je možné si pozrieť na inštruktážnom videu TV Lux.

Oznamy

Príhovory pápeža Františka

 
Príhovory pápeža Františka počas jeho apoštolskej cesty na Slovensku.

Svätý Otec František prišiel na Slovensko ako Peter dnešných dní povzbudiť bratov a sestry vo viere. Prišiel, aby nás Pán skrze neho povzbudil k obnove našej viery, k odhodlaniu žit podľa evanjelia a nachádzať nové cesty ohlasovania radostnej zvesti ľuďom dnešného sveta s osobitným akcentom na slabých a núdznych i v odvahe čeliť výzvam, s ktorými dnešný svet zápasí. Všetko toto je umocnené svedectvom jeho služby a osobitnej charizmy i sily slova, ktorým sa nám prihovára.

Vo viacerých mediách je možné sledovať príhovory Svätého Otca. Prinášame odkazy na jeho príhovory a homílie...

Sväté omše

 
Nedeľa
  9.00 - nemecká svätá omša
  [ počas vianočných a letných prázdnin alebo počas lockdownu sa slávenie nemeckých sv. omší ohlasuje priebežne ]
10.30 - slovenská svätá omša
  [ mimo mesiacov júl, august a december, ak nie je v oznamoch uvedené inak, raz do mesiaca je slávená ako karmelitánska ]
Pondelok
6.45 - slovenská svätá omša
 [ ak na pondelok pripadne prikázaný sviatok v pracovný deň, sv. omša je o 16.30 ]
 [ počas vianočných a letných prázdnin alebo počas lockdownu je aj v pondelok sv. omša o 16.30 ]
Utorok - piatok
16.30 - slovenská svätá omša
Sobota
10.30 - slovenská svätá omša

Karmelitánske sväté omše

 
Raz do mesiaca je slovenská nedeľná svätá omša so začiatkom o 10.30 slávená ako karmelitánska. Aktuálne termíny sú priebežne ohlasované v kostolných oznamoch. Výnimku tvoria mesiace júl, august a december, počas ktorých sa karmelitánska sv. omša neslávi.

Slávenie najbližšej karmelitánskej sv. omše ešte upresníme.

Priaznivci Karmelu a ctitelia Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) sa tak môžu stretnúť v rámci nedeľňajšieho slávenia, ktoré zvyčajne zahŕňa:

  • 10.00 - modlitba posvätného ruženca
  • 10.30 - slávenie svätej omše
  • eucharistická adorácia po skončení svätej omše
  • možnosť prijatia posvätného škapuliara po adorácii

Deväť prvých piatkov

 
Úcta a prisľúbenia Božského srdca

Ježiš dal dvanásť veľkých prisľúbení prostredníctvom svätej Margity Márie Alacoque tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci a splnia ďalšie podmienky s prisľúbením spojené. Najväčším prisľúbením je, že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si aspoň raz v živote túto pobožnosť dobre vykoná.

Viac informácií o úcte k Božskému Srdcu Pána Ježiša a pobožnosti prvých piatkov je možné nájsť na stránke Modlitba.Sk: Úcta a prisľúbenia Božského srdca.

Podmienky a prisľúbenia

Adventné obdobie

 
Adventné obdobie má dvojaký význam: ja časom prípravy na Narodenie Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí, a zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. Z týchto dvoch dôvodov Adventné obdobie je časom nábožného a radostného očakávania (VSLR 39).

Nedeľné adventné čítania:

Ruženec

 
Osobitne v mesiaci október sa pred svätými omšami spoločne modlíme modlitbu posvätného ruženca, v ktorej nielen rozvíjame mariánsku úctu, ale rozjímaním o tajomstvách vykupiteľského diela Ježiša Krista v modlitbe spolu s Pannou Máriou prehlbujeme svoj vzťah k Bohu.

Ruženec je evanjeliová modlitba - opiera sa o evanjelium a jej stredobom je tajomstvo vtelenia a ľudského vykúpenia. Preto je to vonkoncom kristologická modlitba.

Vysluhovanie sviatostí

 
Informácie o sviatostiach - podmienkach a možnostiach ich vysluhovania v Kostole Notre Dame.

Krst detí

Podmienky
prijatý záväzok výchovy vo viere a vzhľadom na to splnené podmienky pre krstných rodičov.
Miesto
krst by sa mal vysluhovať pri krstnom prameni vo farskom kostole (Katedrála sv. Martina), avšak na základe dohovoru so správcom farnosti sv. Martina je možné krstiť aj v našom kostole.
Termíny
podľa dohovoru (ak je vysluhovanie krstu v našom kostole povolené správcom farnosti sv. Martina).

Vyhlásenie KBS k voľbám do NR SR

 
Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k predčasným voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa v katolíckych kostoloch na Slovensku číta v 24. nedeľu v cezročnom období, 17. septembra 2023:

Milí veriaci, drahí bratia a sestry,

sme bezprostredne pred voľbami, keď si mnohí kladú nielen otázku koho voliť, ale aj či má vôbec zmysel pristúpiť k volebným urnám. Napriek tomu, že sa medzi ľuďmi rozmohla ľahostajnosť a rezignácia voči celospoločenskému a politickému dianiu, povzbudzujeme vás, aby ste nepodliehali nezáujmu a pasivite, ale rozhodovali ste sa pre zodpovednosť za spoločné dobro a blaho každého občana Slovenskej republiky.

Prihlásiť sa na odber