Sväté omše

 
Nedeľa
  9.00 - nemecká svätá omša
10.30 - slovenská svätá omša
            [ ak nie je v oznamoch uvedené inak, je slávená ako karmelitánska vždy 3. nedeľu v mesiaci mimo mesiacov júl, august a december ]
Pondelok - streda a piatok
16.30 - slovenská svätá omša
Štvrtok
6.45 - slovenská svätá omša, viď oznam
          [ ak na štvrtok pripadne prikázaný sviatok v pracovný deň, sv. omša je o 16.30 a nie o 6.45 ]
          [ počas vianočných a letných prázdnin je aj vo štvrtok sv. omša o 16.30 a nie o 6.45 ]

Cezročné obdobie

 
V Cezročnom období sa neslávi osobitný aspekt Kristovho tajomstva. Skôr sa, najmä v nedele, pripomína Kristovo tajomstvo v celej jeho plnosti (VSLR,43).

Cezročné obdobie je obdobie, v ktorom kresťanské spoločenstvo vierou vniká do hĺbky veľkonočného tajomstva a uvedomuje si mravné požiadavky nového života. Neodmysliteľnou podmienkou toho je počúvanie Božieho slova a usporiadanie života v jeho duchu.

Pobožnosti

 
Eucharistická adorácia/poklona
Každý piatok po večernej sv. omši (od cca. 17.15 do 18.15).
Vždy prvú nedeľu v mesiaci medzi nemeckou (9.00) a slovenskou (10.30) sv. omšou.
Celodenná poklona: vždy 8. decembra; začiatok o 9.00 (ak nie je uvedené inak), koniec o 16.15 (pred večernou sv. omšou).
Prvopiatková pobožnosť
Každý prvý piatok po večernej sv. omši v rámci eucharistickej adorácie.

Karmelitánske sväté omše

 
Slovenská nedeľná svätá omša so začiatkom o 10.30 je každú tretiu nedeľu v mesiaci (mimo mesiacov júl, august a december) slávená ako karmelitánska. Výnimku tvoria mesiace júl a august, prípadne aktuálne zmeny ohlásené priebežne v oznamoch.

Priaznivci Karmelu a ctitelia Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) sa tak môžu stretnúť v rámci nedeľňajšieho slávenia, ktoré zvyčajne zahŕňa:

Mimoriadny misijný mesiac

 
V októbri pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.

Pri príležitosti Mimoriadneho misijného mesiaca - október 2019 misionári Spoločnosti Božieho slova (verbisti) pripravili krátke zamyslenia na každý deň, ktoré sú spolu s ďalšími materiálmi k dispozícii na webovej stránke www.verbisti.sk (odkaz priamo na podstránku s materiálmi).

Národný pochod za život 2019

 
22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život - možnosť prísť povedať verejne ÁNO ochrane každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.

Ponúkame Vám i spoločnú účasť na pochode v spoločenstve veriacich nášho kostola – v nedeľu by sme sa stretli pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí a o 13.00 by sme odtiaľ odchádzali na Námestie slobody

Manifest Národného pochodu za život 2019

Deväť prvých piatkov

 
Úcta a prisľúbenia Božského srdca

Ježiš dal dvanásť veľkých prisľúbení prostredníctvom svätej Margity Márie Alacoque tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci a splnia ďalšie podmienky s prisľúbením spojené. Najväčším prisľúbením je, že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si aspoň raz v živote túto pobožnosť dobre vykoná.

Podmienky sú:

Veľká noc a veľkonočné obdobie

 
Veľký týždeň

Vo Veľkom týždni Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc jeho mesiášskym vstupom do Jeruzalema.
Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení.

Veľkonočné trojdnie
Kristus uskutočnil dielo ľudského vykúpenia a dokonalého oslávenia Boha predovšetkým svojím veľkonočným tajomstvom, v ktorom svojou smrťou zničil našu smrť a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život.

Prihlásiť sa na odber