8.-10. novembra bude kostol zatvorený

 
V dňoch od 8. do 10. novembra bude v našom kostole prebiehať celoslovenské pracovné a modlitbové stretnutie Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame.

Z tohoto dôvodu bude v piatok 8.11., v sobotu 9.11. a v nedeľu 10.11. slávenie verejných sv. omší zrušené!

V uvedených dňoch využite, prosím, možnosť účasti na svätých omšiach v okolitých kostoloch centra Bratislavy.

Sväté omše

 
Nedeľa
  9.00 - nemecká svätá omša
10.30 - slovenská svätá omša
            [ slávená ako karmelitánska svätá omša vždy 3. nedeľu v mesiaci mimo mesiacov júl, august a december ]
Pondelok - streda a piatok
16.30 - slovenská svätá omša
Štvrtok
6.45 - slovenská svätá omša, viď oznam
          [ ak na štvrtok pripadne prikázaný sviatok v pracovný deň, sv. omša je o 16.30 a nie o 6.45 ]
          [ počas vianočných a letných prázdnin je aj vo štvrtok sv. omša o 16.30 a nie o 6.45 ]

Pobožnosti

 
Eucharistická adorácia/poklona
Každý piatok po večernej sv. omši (od cca. 17.15 do 18.15).
Vždy prvú nedeľu v mesiaci medzi nemeckou (9.00) a slovenskou (10.30) sv. omšou.
Celodenná poklona: vždy 8. decembra; začiatok o 9.00 (ak nie je uvedené inak), koniec o 16.15 (pred večernou sv. omšou).
Prvopiatková pobožnosť
Každý prvý piatok po večernej sv. omši v rámci eucharistickej adorácie.

Ponáhľajme sa za svätými

 
Z rečí svätého opáta Bernarda k slávnosti Všetkých svätých...
____________
Načože je svätým naša chvála, načo naša oslava, načo aj táto naša slávnosť? Načo sú pozemské pocty tým, ktorých podľa pravdivého Synovho prísľubu poctil nebeský Otec? Načo sú im naše chválospevy? Svätí nepotrebujú naše pocty, ani z našej nábožnosti nič nemajú. A že uctievame ich pamiatku, to je v každom prípade v našom záujme, nie v ich. Ja cítim, priznávam sa, že sa pri tejto spomienke rozpaľuje vo mne silná túžba.

November, čas odpustkov

 
V diskusii s protestantmi je otázka o odpustkoch dosť horúcou a často opakovanou témou. V ich ponímaní totiž dobré skutky nemajú žiadny účinok v nebi, a práve tak zlé skutky sú vierou odpustené. V princípe podľa nich možno povedať, že nezáleží na tom, koľko dobrých alebo zlých skutkov robíme, ale dôležité je iba prijať Ježiša Krista za svojho osobného Spasiteľa. Martin Luther sa držal princípu, že človek môže hrešiť koľko chce, len musí veriť. Keďže sme hriešni, nemôžeme nehrešiť (podľa neho), len musíme pevne veriť, a potom nám Boh hriechy „zakryje“.

Dušičky - čas upriamený na nebo

 
Čas sviatku všetkých svätých a spomienky na všetkých verných zosnulých, v ktorom si pripomíname a hlbšie uvedomujeme pominuteľnosť pozemského života, cieľ nášho putovania v nebi, spoločenstvo oslávených i ostatných zosnulých, ktorí zomreli v nádeji na vzkriesenie...

V tomto čase máme možnosť pre zásluhy vykupiteľskej obety Ježiša Krista a pre zásluhy svätých získať úplné odpustky v prospech zosnulých:

Karmelitánske sväté omše

 
Aktuálna zmena: karmelská sv. omša v mesiacoch november a december bude v zmenených termínoch: 24. novembra a 15. decembra.

Slovenská nedeľná svätá omša so začiatkom o 10.30 je každú tretiu nedeľu v mesiaci (mimo mesiacov júl, august a december) slávená ako karmelitánska.

Priaznivci Karmelu a ctitelia Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) sa tak môžu stretnúť v rámci nedeľňajšieho slávenia, ktoré zvyčajne zahŕňa:

Mimoriadny misijný mesiac

 
V októbri pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.

Pri príležitosti Mimoriadneho misijného mesiaca - október 2019 misionári Spoločnosti Božieho slova (verbisti) pripravili krátke zamyslenia na každý deň, ktoré sú spolu s ďalšími materiálmi k dispozícii na webovej stránke www.verbisti.sk (odkaz priamo na podstránku s materiálmi).

Prihlásiť sa na odber