Aktuálne oznamy

 
Liturgický kalendár

Ne 11.11.   32. nedeľa v cezročnom období
[liturgické čítania]
Po 12.11.   Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
Št 15.11.   Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
So 17.11.   Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Ne 18.11.   33. nedeľa v cezročnom období
[liturgické čítania]

Pobožnosti

 
Eucharistická adorácia/poklona
Každý piatok po večernej sv. omši (od cca. 17.15 do 18.15).
Vždy prvú nedeľu v mesiaci medzi nemeckou (9.00) a slovenskou (10.30) sv. omšou.
Prvopiatková pobožnosť
Každý prvý piatok po večernej sv. omši v rámci eucharistickej adorácie.
Spoločná modlitba vešpier a modlitba dňa
Modlitba vešpier vždy v sobotu po svätej omši.
Modlitba dňa vždy v nedeľu po svätej omši.

Sväté omše

 
Nedeľa
  9.00 - nemecká svätá omša
10.30 - slovenská svätá omša
             [ slávená ako karmelitánska svätá omša vždy 3. nedeľu v mesiaci mimo júla a augusta ]
17.00 - poľská svätá omša
             [ vždy len 2. nedeľu v mesiaci mimo júla a augusta ]
Pondelok - streda a piatok
16.30 - slovenská svätá omša

Ponáhľajme sa za svätými

 
Z rečí svätého opáta Bernarda k slávnosti Všetkých svätých...
____________
Načože je svätým naša chvála, načo naša oslava, načo aj táto naša slávnosť? Načo sú pozemské pocty tým, ktorých podľa pravdivého Synovho prísľubu poctil nebeský Otec? Načo sú im naše chválospevy? Svätí nepotrebujú naše pocty, ani z našej nábožnosti nič nemajú. A že uctievame ich pamiatku, to je v každom prípade v našom záujme, nie v ich. Ja cítim, priznávam sa, že sa pri tejto spomienke rozpaľuje vo mne silná túžba.

November, čas odpustkov

 
V diskusii s protestantmi je otázka o odpustkoch dosť horúcou a často opakovanou témou. V ich ponímaní totiž dobré skutky nemajú žiadny účinok v nebi, a práve tak zlé skutky sú vierou odpustené. V princípe podľa nich možno povedať, že nezáleží na tom, koľko dobrých alebo zlých skutkov robíme, ale dôležité je iba prijať Ježiša Krista za svojho osobného Spasiteľa. Martin Luther sa držal princípu, že človek môže hrešiť koľko chce, len musí veriť. Keďže sme hriešni, nemôžeme nehrešiť (podľa neho), len musíme pevne veriť, a potom nám Boh hriechy „zakryje“.

Dušičky - čas upriamený na nebo

 
Čas sviatku všetkých svätých a spomienky na všetkých verných zosnulých, v ktorom si pripomíname a hlbšie uvedomujeme pominuteľnosť pozemského života, cieľ nášho putovania v nebi, spoločenstvo oslávených i ostatných zosnulých, ktorí zomreli v nádeji na vzkriesenie...

V tomto čase máme možnosť pre zásluhy vykupiteľskej obety Ježiša Krista a pre zásluhy svätých získať úplné odpustky v prospech zosnulých:

Prihlásiť sa na odber