Pozastavené verejné slávenia

Kostol korona

 
Aktualizované! Informácie o pozastavenom verejnom slávení bohoslužieb a možnostiach individuálneho vyslúženia sviatostí - srdečne pozývame využiť tieto možnosti pristúpenia k sviatostiam.

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, je vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára 2021 pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. Zároveň vyvíjajú úsilie, aby v rámci potrebných epidemiologických opatrení mohla byť v primeranej miere umožnená duchovná služba veriacm.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom šiestich účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť – nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

Individuálne vysluhovanie sviatostí

Na základe rozhodnutia Vlády SR bude možné od štvrtka 1. apríla 2021 navštíviť kostoly „za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti“. Všetky informácie k tejto možnosti sú uvedené na webovej stránke Informácie o možnostiach individuálneho vysluhovania sviatostí a súvisiacich hygienických usmerneniach.

Každý deň je možnosť individuálneho vyspovedania sa na základe nahlásenia sa vopred telefonicky (0911 263 667), resp. e-mailom (notredame@ba.ecclesia.sk) na konkrétny čas1 :

 • od 17.25 do 18.30 v pondelok až v piatok
 • od 11.25 do 12.30 v sobotu
 • od 11.45 do 13.00 v nedeľu

Pre individuálne vyslúženie sviatostí nie je možné, aby sa na jeden termín dostavilo viac osôb.

Z účasti sú úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia!

V čase vážnej epidemickej situácie III. alebo IV. stupňa podľa Covid automatu treba mať pri individuálnej spovedi správne nasadený respirátor (min. FFP2).

Samozrejme je možné nahlásiť veriaceho vo vážnom stave, ku ktorému z dôvodu choroby či veku príde kňaz vyslúžiť sviatosti domov, či do zdravotníckeho zariadenia (ak to aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia dovoľujú).2

Podmienky vstupu a pohybu v kostole Notre Dame

 • vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom (treba dbať o správne nasadenie rúška prekrývajúce nos i ústa);

 • pri vstupe do kostola alebo do príslušných priestorov treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť poskytnuté jednorazové rukavice (ak sú v kostole k dispozícii);

 • v kostole treba zachovávať sociálny dištanc (dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami);

 • je treba dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu);

 • z účasti sú úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;

 • ruky sa nepodávajú;

 • v priestoroch sú vyprázdnené sväteničky, odstránené modlitebné knižky a pod.

Podávanie Svätého príjímania

 • Sväté prijímanie sa naďalej podáva do rúk;

 • veriaci si rúško skladajú z tváre až tesne pred prijatím Eucharistie;

 • Sväté prijímanie je možné výnimočne podať aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná prijať Eucharistiu do rúk z fyzických dôvodov (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa o barle, slabozrakosť, atď.).

Epidemiologické a hygienické opatrenia

 • kňazi, asistencia i služba v kostole povinne dodržiavajú všetky potrebné epidemiologické opatrenia a osobitné hygienické zásady pre výkon služby v stave vysokého epidemiologického rizika. Ostatným by mali ísť príkladom;

 • návštevníci kostola sa riadia usmerneniami služby v kostole;

 • v kostole sa medzi každým vysluhovaním sviatostí vykonáva dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov;

 • pravidelne sú dezinfikované používané bohoslužobné predmety i ďalšie používané vybavenie.

1Vzhľadom na ochranu osobných údajov nežiadame uvádzať pri prihlasovaní svoje meno a priezvisko, prípadne ďalšie osobné údaje.

2V prípade vysluhovania sviatostí návštevou kňaza v dome alebo v zdravotníckom zariadení vyžadujeme uviesť meno a priezvisko, adresu a prípadne tel. kontakt z oprávneného dôvodu možnosti vykonania pastoračnej služby. Zadané osobné údaje sa ďalej nespracúvajú a neuchovávajú v žiadnej databáze.

__________
Foto: Pixabay, koláž PŠ
Zdroj: Bratislavská arcidiecéza