Špiritualita

Nedeľa Božieho slova

 
Nedeľa Božieho slova a osobitný akcent na biblické čítania v čase pandémie koronavírusu.

Sväté písmo, ktorého obsahom je Božie zjavenie, skrze ktoré sa k nám prihovára dobrotivý Boh a ktoré má moc premieňať naše duše a viesť nás cestou spásy, ak ho vo viere čítame a otvárame sa pre pôsobenie Svätého Ducha, je osobitným darom a prejavom Božej blízkosti v osobnom duchovnom živote a v prežívaní viery v našich (rodinných) spoločenstvách. Osobitne to platí pre čas pandémie a obmedzenia verejných liturgických slávení i iných spoločných duchovných aktivít.

Katolícke biblické dielo ponúka viaceré aktivity, ktoré môžeme uskutočňovať aj v čase pandemických obmedzení a epidemických opatrení:

Deväť prvých piatkov

 
Úcta a prisľúbenia Božského srdca

Ježiš dal dvanásť veľkých prisľúbení prostredníctvom svätej Margity Márie Alacoque tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci a splnia ďalšie podmienky s prisľúbením spojené. Najväčším prisľúbením je, že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si aspoň raz v živote túto pobožnosť dobre vykoná.

Podmienky sú:

Zakladatelia rehole

Rehoľa Notre Dame vznikla v 16. storočí v Lotrinsku, ktoré je v súčasnosti súčasťou Francúzska. Jej založenie bolo veľkodušnou odpoveďou dvoch svätcov - Petra Fouriera a Matky Alexie, ktorí videli žalostný stav nižších škôl, predovšetkým na vidieku, zlú organizovanosť a nízku úroveň vyučovania, takmer bez disciplíny a výchovných metód.

Ponáhľajme sa za svätými

 
Z rečí svätého opáta Bernarda k slávnosti Všetkých svätých...
____________
Načože je svätým naša chvála, načo naša oslava, načo aj táto naša slávnosť? Načo sú pozemské pocty tým, ktorých podľa pravdivého Synovho prísľubu poctil nebeský Otec? Načo sú im naše chválospevy? Svätí nepotrebujú naše pocty, ani z našej nábožnosti nič nemajú. A že uctievame ich pamiatku, to je v každom prípade v našom záujme, nie v ich. Ja cítim, priznávam sa, že sa pri tejto spomienke rozpaľuje vo mne silná túžba.

Ruženec

 
Osobitne v mesiaci október sa pred svätými omšami spoločne modlíme modlitbu posvätného ruženca, v ktorej nielen rozvíjame mariánsku úctu, ale rozjímaním o tajomstvách vykupiteľského diela Ježiša Krista v modlitbe spolu s Pannou Máriou prehlbujeme svoj vzťah k Bohu.

Ruženec je evanjeliová modlitba - opiera sa o evanjelium a jej stredobom je tajomstvo vtelenia a ľudského vykúpenia. Preto je to vonkoncom kristologická modlitba.

Vysluhovanie sviatostí

 
Informácie o sviatostiach - podmienkach a možnostiach ich vysluhovania v Kostole Notre Dame.

Krst detí

Podmienky
prijatý záväzok výchovy vo viere a vzhľadom na to splnené podmienky pre krstných rodičov.
Miesto
krst by sa mal vysluhovať pri krstnom prameni vo farskom kostole (Katedrála sv. Martina), avšak na základe dohovoru so správcom farnosti sv. Martina je možné krstiť aj v našom kostole.
Termíny
podľa dohovoru (ak je vysluhovanie krstu v našom kostole povolené správcom farnosti sv. Martina).

Kanonisky Notre Dame

 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie je rehoľným kostolom Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame.

Podrobné informácie o Kanoniskách sv. Augustína rehole Notre Dame sú uvedené na rehoľnej webovej stránke kanonisky-nd.sk.

Špiritualita rehole

Kanonickými rozmermi rehole Notre Dame sú:

  • spoločný život podľa Regule sv. Augustína
  • slávenie liturgie
  • apoštolát podľa poverenia Cirkvi
Prihlásiť sa na odber Špiritualita